Sau đây là những video, hình ảnh thực tế tại cơ sở

CHẢ RAM TÔM ĐẤT SÁU DŨNG.